• 544 502 245
 • praktickalekarkabrno@gmail.com
 • U Pošty 14, 625 00 Brno

Úvod

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://www.praktickalekarkabrno.cz/

Aby náš web praktickalekarkabrno.cz mohl dobře fungovat, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto webu je Praktická lékařka Brno s.r.o. / MUDr. Jarmila Čechová,

IČ: 06148239 , se sídlem U pošty 402/14, Starý Lískovec, 625 00 Brno zapsáná u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 100348/KSBR (dále jen „správce).

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Uchováváme a zpracováváme údaje, které od Vás získáme.

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Účely zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem
– poskytování zdravotních služeb
– vykazování hrazených zdravotních služeb
– vyúčtování nehrazených zdravotních služeb
– sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám
– organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)
– vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví


Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v odstavci Účely zpracování osobních údajů
– splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)
– splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)


Příjemci osobních údajů
Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

Práva subjektu údajů
Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:
– právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
– právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
– právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
c) již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;
– právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme;
– právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.
– právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Právo vznést námitku proti zpracování
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje
Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

Uchováváme a zpracováváme údaje, které od Vás získáme.

 • jméno a příjmení pacienta
 • adresa
 • poštovní adresu pro zaslání pacienta
 • mailovou adresu
 • telefonní kontakty


V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv.

 • vzít udělený souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informace o zpracování údajů (jaké OÚ u nás evidujeme ve vztahu k Vaší osobě)
 • požadovat po nás opravu OÚ (aktualizaci, doplnění, opravu)
 • požadovat bezodkladný výmaz OÚ
 • požadovat omezení zpracování OÚ
 • požadovat přenos OÚ ve strojově čitelném formátu
 • v případě pochybností o zákonnosti zpracování Vašich OÚ máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Jak jsme získali Vaše údaje

Vaše osobní údaje (dále jen OÚ) jsme získali při komunikaci s Vámi např. v rámci Vaší objednávky zadaný přes emalovou adresu, při Vašich dotazech na námi nabízené služby, v případě, kdy se u nás ucházíte o práci, při osobních jednáních apod.

Vaše OÚ uchováváme po dobu nezbytně nutnou a tou je dle platných právních norem min. 10 let (z důvodů Zákona o účetnictví)

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.